Get Adobe Flash player
 • Văn bản UBND

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  32/2019/QĐ-UBND 31/12/2019 QĐ Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc Sở Y tế ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  42/2019/NQ-HĐND 29/11/2019 Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  13/2019/QĐ-UBND 12/8/2019 Quyết định Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
  13/2018/QĐ-UBND 16/08/2018 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
  04/2018/TT-BYT 09/02/2018 Thông tư Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
  03/2018/TT-BYT 09/02/2018 Thông tư Quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  02/2018/TT-BYT 22/01/2018 Thông tư quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
  01/2018/TT-BYT 18/01/2018 Thông tư Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  31/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
  22/2016/QĐ-UBND 04/07/2016 Quyết định ban hành quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
  18/2016/QĐ-UBND 13/06/2016 Quyết định về việc ban hành lệ phí hộ tịch; sửa đổi, bổ sung lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
  07/2016/NQ-HĐND 22/04/2016 Nghị quyết ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
  25/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái
  27/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định banh hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
  25/2015/NQ-HĐND 15/12/2015 Nghị quyết phê duyệt đề án về công tác Dân số-KHHGĐ tại xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn -2016-2020
  12/2015/QĐ-UBND 06/08/2015 Quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  11/2015/QĐ-UBND 12/06/2015 Quyết định ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái
  04/2015/NQ-HĐND 20/04/2015 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015
  06/2015/QĐ-UBND 14/04/2015 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
  01/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 Quyết định về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  02/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 Quyết định về việc quy định thu nộp và tỷ lệ % phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  38/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  08/2014/NQ-HĐND 17/07/2014 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bãi bỏ danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành tại Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ...
  21/2014/QĐ-UBND 17/09/2014 Quyết định về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Văn bản mới

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết