Get Adobe Flash player

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

 

A. Vị trí:

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái là một tổ chức chính trị - xã hội của công chức, viên chức và người lao động trong ngành Y tế tỉnh Yên Bái và các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh những lĩnh vực do Sở Y tế chỉ đạo, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Sở Y tế, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái và chịu sự chỉ đạo phối hợp của Công đoàn Y tế Việt Nam.

 

B. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết của Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

2. Tham gia với Sở Y tế về phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo của ngành.

3. Phối hợp với liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành y tế; hỗ trợ công đoàn cơ sở thương l­ượng và ký kết thoả ­ước lao động tập thể, tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và công đoàn khi đ­ược công đoàn cơ sở hoặc ngư­ời lao động uỷ quyền. Đại diện cho người lao động của ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

4. Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế thuộc ngành quản lý và chỉ đạo (quyết định thành lập hoặc giải thể các công đoàn cơ sở), thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

            5. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Tổ chức Công đoàn ngành Y tế (khóa XII, nhiệm kỳ 2017- 2022)

I. Ban chấp hành: có 17 đồng chí

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Trịnh Thị Mai Phương

Chủ tịch

0915515524

 

2

Lại Mạnh Hùng

Phó Chủ tịch

0945465062

 

3

Bùi Thị Thúy

Phó Chủ tịch

0985458026

 

4

Phạm Văn Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

0913539809

 

5

Trịnh Thị Thu Hoài

Ủy viên Ban Thường vụ

0912779727

 

6

Quản Quốc Quyền

Ủy viên Ban chấp hành

0974016558

 

7

Nguyễn Thị Vân

Ủy viên Ban chấp hành 

0914646919

 

8

Nguyễn Văn Chiến

Ủy viên Ban chấp hành

0912744173

 

9

Đặng Hồng Hường

Ủy viên Ban chấp hành

01694364946

 

10

Hoàng Văn Gia

Ủy viên Ban chấp hành

0986571109

 

11

Nguyễn Đình Liên

Ủy viên Ban chấp hành

0913710559

 

12

Hoàng Minh Đô

Ủy viên Ban chấp hành

0911282690

 

13

Giàng A Dì

Ủy viên Ban chấp hành

0947040078

 

14

Sùng A Vàng

Ủy viên Ban chấp hành

01257215599

 

15

Nguyễn Thị Hằng

Ủy viên Ban chấp hành

0915511299

 

16

Trần Hữu Khiêm

Ủy viên Ban chấp hành

0915604200

 

17

Bùi Sỹ Tùng

Ủy viên Ban chấp hành

0949850559

 

Ủy ban kiểm tra: có 07 đồng chí:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Phạm Văn Thành

Chủ nhiệm

0913539809

 

2

Bùi Thị Thúy

Phó Chủ nhiệm

0955458026

 

3

Quản Trí Đức

Ủy viên

0914325529

 

4

Nguyễn Thị Vân

Ủy viên

0983500076

 

5

 6

 7

Trần Trung Thành

 Trương T. Bích Liên

 Trịnh Trung

Ủy viên

 Ủy viên

 Ủy viên

01278309585

 01242888286

 0983643668

 

 

 

Cán bộ chuyên trách

 - Cán bộ chuyên trách: có 02 đồng chí

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trịnh Thị Mai Phương

Chủ tịch

0915515524

2

Bùi Thị Thúy

Chuyên viên

0985458026

       

 

IV. Công đoàn cơ sở trực thuộc

Tổng số có 30 công đoàn cơ sở, trong đó:

- CĐCS Cơ quan quản lý nhà nước: 03

- CĐCS Hội nghề nghiệp: 01

- CĐCS Đơn vị sự nghiệp công lập: 19

- CĐCS doanh nghiệp: 06

Stt

Công đoàn cơ sở

Chủ tịch CĐCS

Số điện thoại

E-mail

CĐCS cơ quan quản lý nhà nước

 

 

 

1

Sở Y tế tỉnh Yên Bái