Get Adobe Flash player

Nội dung tìm kiếm:

 • Báo cáo Công tác cải cách hành chính nhà nước Sở Y tế Yên Bái Quý III năm 2023
 • Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 16/2023/TT-BYT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Y tế
 • Công văn V/v rà soát thống kê các thủ tục hành chính liên quan đến thông tin trong CSDLQG về dân cư và kiến nghị được khai thác thông tin từ CSDLQG về dân cư
 • Công văn V/v thực hiện thủ tục hành chính nội bộ trong ngành Y tế
 • Công văn V/v tăng cường triển khai giải quyết liên thông điện tử các Thủ tục hành chính
 • Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với hoạt động chuyên môn năm 2023
 • Công văn V/v hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến thuộc lĩnh vực cải cách hành chỉnh năm 2023
 • Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Y tế tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác Cải cách hành chính nhà nước quý I năm 2023
 • Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngành Y tế năm 2023
 • Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
 • Báo cáo kết quả tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
 • Kế hoạch cải cách hành chính Sở Y tế tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Sao y Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025
 • Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân
 • Kế hoạch cải cách hành chính Sở Y tế năm 2021
 • Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 • Báo cáo Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ quý III, năm 2020
 • BÁO CÁO Tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước Sở Y tế tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2020
 • Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
 • Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019.
 • Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
 • 1-25 of 58<  1  2  3  >

  Văn bản mới

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

    Liên kết