Get Adobe Flash player
 • Văn bản Trung Ương

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-45 of 234<  1  2  3  4  5  6  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  10/2021/TT-BYT 30/06/2021 Thông tư Quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  08/2021/TT-BYT 25/06/2021 Thông tư của Bộ Y tế ban hành Nguyên tắc đạo đức Hành nghề dược
  /2020/TT-BYT 12/2020 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
  03/2021/TT-BYT 04/03/2021 Thông tư bãi bỏ một phần quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  31/2020/TT-BYT 31/12/2020 Thông tư Ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
  25/2020/TT-BYT 28/12/2020 Thông tư Quy định việc xét tặng Giải thưởng quốc gia chất lượng bệnh viện
  24/2020/TT-BYT 28/12/2020 Thông tư quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  22/2020/TT-BYT 2/12/2020 Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
  20/2020/TT-BYT 26/11/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
  21/2020/TT-BYT 30/11/2020 Thông tư hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa
  124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại
  117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
  05/2020/TT-BYT 10/08/2020 Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
  131/2020/NĐ-CP 02/11/2020 Quyết định về việc tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  08/2019/TT-BTP 10/12/2019 Thông tư Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
  46/2019/NQ-HĐND 29/11/2019 Nghị quyết sửa đổi điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2021
  08/2020/NĐ-CP 8/1/2020 Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại
  24/2020/NĐ-CP 24/2/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  24/2020/NĐ-CP 24/2/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  93/2019/NĐ-CP 25/11/2019 Nghị định về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
  32/2012/NĐ-CP 5/3/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  19/2020/NĐ-CP 12/2/2020 Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  148/QĐ-UBND 21/1/2020 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2019
  135/QĐ-TTg 20/1/2020 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
  825/BNG-CNV 10/3/2020 Công văn v/v đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg
  152/QĐ-BKHĐT 4/2/2020 Quyết định v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch đầu tư năm 2019
  16/2020/NĐ-CP 3/2/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
  24/QĐ-BTP 6/1/2020 Quyết định v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tư pháp năm 2019
  01/2020/QĐ-TTg 3/1/2020 Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
  05/2020/NĐ-CP 3/1/2020 Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
  62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
  09/2020/TT-BTTTT 24/04/2020 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
  24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  02/2020/TT-BYT 20/01/2020 Thông tư quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
  01/2020/TT-BYT 16/01/2020 Thông tư Sửa đổi bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiên thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
  03/2020/TT-BYT 22/01/2020 Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  35/2019/TT-BYT 30/12/2019 Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  30/2019/TT-BYT 03/12/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.
  59/2019/NĐ-CP 1/7/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
  36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
  21/2019/TT-BYT 21/08/2019 Thông tư Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình
  24/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
  15054/QLD-ĐK 03/9/2019 Công văn V/v đính chính quyết định cấp số đăng ký
  14/TT/2019/TT-BYT 5/7/2019 Phụ lục kèm theo Thông tư 14/TT/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019
  14/TT/2019/TT-BYT 05/7/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

  Văn bản mới

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết