Get Adobe Flash player

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái kiểm tra, giám sát công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2019

Ngày xuất bản: 30/07/2019 12:00:00 SA
Lượt đọc: 998


Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-CCDS ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc kiểm tra, giám sát công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục Dân số - KHHGĐ đã tiến hành kiểm tra với các nội dung về tham mưu tổ chức triển khai công tác dân số; hoạt động của phòng Dân số tại các Trung tâm Y tế, công tác củng cố mạng lưới làm dân số tại xã phường, thôn bản sau khi thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu 6 tháng đầu năm và đôn đốc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; công tác quản lý sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội, thuốc và vật tư tiêu hao trong dịch vụ dân số - KHHGĐ; vận hành kho dữ liệu điện tử; triển khai các hoạt động thuộc đề án chính sách theo Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái… tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố.

 

Đoàn kiểm tra của Chi cục Dân số - KHHGĐ  tỉnh làm việc tại

Trạm Y tế phường Hồng Hà,  thành phố Yên Bái

 

Về công tác tham mưu chỉ đạo: Ngay từ đầu năm 100% các huyện, xã đã tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân số - KHHGĐ năm 2019.

Tổ chức mạng lưới: Tại cấp huyện: tổng số cán bộ phòng Dân số trước khi sáp nhập là 48 người, sau khi sáp nhập vào Trung tâm Y tế là 37 người (giảm 11 người). Một số cán bộ được điều chuyển hoặc bố trí tăng cường hàng tuần sang làm việc tại các phòng khác (04 cán bộ). Tại cấp xã, phường, thị trấn có 138/180 xã bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác dân số. Tại các Trạm Y tế có 100/180 Trạm giao cho nữ hộ sinh làm công tác dân số. Tại các thôn bản, tổ dân phố sau sáp nhập có 1.144 y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số trên tổng số 1367 thôn bản, tổ dân phố, còn 223 tổ dân phố không có nhân viên y tế kiêm cộng tác viên dân số hoạt động.

Công tác quản lý sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội, thuốc và vật tư tiêu hao trong dịch vụ dân số - KHHGĐ cơ bản đảm bảo. Vận hành kho dữ liệu điện tử được duy trì cập nhật thông tin và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Triển khai các hoạt động thuộc đề án chính sách theo Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái theo Kế hoạch và đảm bảo chi trả kinh phí cho các đối tượng theo quy định.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu cụ thể: Tổng số trẻ sinh 6 tháng đầu năm  là  6.115 trẻ, tăng 379 trẻ so với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 10,9% tương đương cùng kỳ năm 2018. Tổng số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại toàn tỉnh 47.215 người đạt 89,1% so với kế hoạch giao và bằng 98,6% so với cùng kỳ 2018. Tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 68,8% (giảm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2018).

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị cơ sở như: Một số xã chưa kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ và chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo. Sau khi sáp nhập một số xã, Trạm Y tế chưa bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác dân số; Nhiều cán bộ bán chuyên trách dân số xã và nhân viên y tế thôn bản do mới tham gia nên chưa nắm được nhiệm vụ công tác Dân số ảnh hưởng đến triển khai hoạt động tại cơ sở.

Công tác quản lý cung ứng phương tiện tránh thai, thuốc và VTTH trong dịch vụ KHHGĐ: một số kho thuốc, phương tiện tránh thai chưa đảm bảo điều kiện bảo quản; việc lập báo cáo, danh sách cấp phát đối tượng sử dụng ở một số đơn vị chưa đúng theo quy định.

Công tác duy trì kho dữ liệu điện tử cấp huyện còn nhiều hạn chế từ việc thu thập thông tin đến cập nhật kho tại huyện trong đó có nguyên nhân từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ dân số xã và thôn bản; phiếu thu tin không chính xác mất thời gian rà soát lại; hệ thống máy tính phục vụ kho dữ liệu điện tử tại các phòng Dân số cấp huyện xuống cấp ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật theo quy định.

Tại một số huyện, xã tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao. Tỷ lệ đặt dụng cụ tử cung, cấy tránh thai và triệt sản mới đạt thấp so với kế hoạch giao.

Vì vậy, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác dân số huyện, xã để đảm bảo duy trì nhiệm vụ công tác dân số. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo về công tác dân số của các cấp nhằm thay đổi nhận thức chung của các cấp lãnh đạo, cán bộ trong ngành Y tế và người dân về công tác Dân số trong giai đoạn hiện nay theo Nghị quyết 21 của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Duy trì kho dữ liệu hoạt động thường xuyên, liên tục đáp ứng yêu cầu về thời gian, khắc phục những thiếu sót về cập nhật số liệu đầu vào tại cơ sở và kho cấp huyện. Quản lý phương tiện tránh thai, thuốc, kinh phí phục vụ công tác dân số được cấp theo đúng quy định. Tập huấn nhiệm vụ công tác dân số cho cán bộ bán chuyên trách xã, cán bộ Trạm Y tế làm công tác dân số tại xã và đội ngũ nhân viên Y tế thôn bản./. 

                                                                                                    Kim Huế 

(Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh)

 


Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết